Σχέδιο

Το σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας υλοποιείται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 και αφορά στη συνεργασία 22 Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας προερχόμενες από αντίστοιχες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας με σκοπό την ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και τη δημιουργία προτάσεων για την αντιμετώπιση τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

Ο σκοπός του σχεδίου έρχεται να εκπληρωθεί μέσα από τους ειδικούς του στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

⦁ Τη δικτύωση – συνεργασία μεταξύ ερευνητικών και τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθούν ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα των απειλών στην αλιεία και στο θαλάσσιο περιβάλλον.
⦁ Την ανάδειξη των επιπτώσεων της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνική και οικονομική ζωή των περιοχών παρέμβασης των ΟΤΔ Αλιείας.
⦁ Την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους αλιείς και τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών μέσω της ευαισθητοποίησης – ενεργοποίησης για τη δημιουργία «πράσινων επαγγελμάτων».
⦁ Την εμψύχωση των αλιέων ώστε να μεταφέρουν την εμπειρία, τις γνώσεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά τις απειλές που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης.
⦁ Την ενεργοποίηση των αλιέων να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.
⦁ Την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.