Παρατηρητήριο

Κύριος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ ερευνητικών και τοπικών φορέων και η σύνταξη στοχευμένων προτάσεων ανά περιοχή για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή των περιοχών παρέμβασης των ΟΤΔ.

Το Παρατηρητήριο Θάλασσας θα λειτουργήσει ως μία δεξαμενή ιδεών, πρακτικών, μεθόδων και χρήσιμων εργαλείων για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης.

Η συλλογή και καταγραφή προβληματισμών, απόψεων και προτάσεων θα γίνει μέσω των παρακάτω ενεργειών:

4.1: Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης Τοπικών Φορέων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας προβλέπεται η σύσταση ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του διαλόγου για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών.

Κάθε ΟΤΔ θα αναλάβει την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης στις οποίες θα συμμετέχουν επιστημονικοί φορείς, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες αλιείς της περιοχής παρέμβασης της κάθε ΟΤΔ. Για τη διευκόλυνση της συζήτησης προβλέπεται και η συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων που θα αναλάβουν την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων.

Στις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταγράψουν, να ερμηνεύσουν και να αναζητήσουν λύσεις για τις απειλές στις ελληνικές θάλασσες που προκαλούνται:

α) από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως:
⦁ η ρύπανση (αστική, βιομηχανική, αγροτική, ενεργειακή κ.α.)
⦁ η υπεραλίευση

β) από την κλιματική αλλαγή, όπως:
⦁ η διάβρωση των ακτών
⦁ η εισβολή ξενικών ειδών

4.2: Συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς

Η δράση αφορά στη διοργάνωση συναντήσεων/συζητήσεων με αλιείς σε ψαροχώρια και αλιευτικά καταφύγια της περιοχής παρέμβασης. Δεδομένης της δυσκολίας προσέγγισης της ομάδας – στόχου, προτείνεται η επιτόπια συζήτηση – ενημέρωση των αλιέων γύρω από το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή. Την ενεργοποίηση των αλιέων θα αναλάβουν ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι θα συνεργαστούν με στελέχη των ΟΤΔ που έχουν ήδη αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους αλιείς της περιοχής παρέμβασης. Στόχος των συναντήσεων/συζητήσεων είναι αφενός η καταγραφή των προβληματισμών των αλιέων σχετικά τις απειλές που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης και αφετέρου η εμψύχωσή τους να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η κάθε ΟΤΔ ανάλογα τον πληθυσμό της ομάδας – στόχο, τη διασπορά της και τον συνολικό προϋπολογισμό στη δράση θα οργανώσει τις αντίστοιχες συναντήσεις και θα καταγράψει την εξέλιξη – ενδιαφέρον της ομάδας στόχου. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων με τους αλιείς θα καταγραφούν σε απολογιστικές εκθέσεις από τις οποίες θα αντληθεί υλικό για τη συγγραφή του Οδηγού για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον (δράση 4.3).